ГЛАВНАЯ

Grand Soleil 46,3 - Фото

091. Аренда парусной Яхты Grand Soleil 46,3 WI.AR - Салина, Эолийские острова Версия для печати
Grand Soleil 46.3 ýòî âåëèêîëåïíàÿ ïàðóñíàÿ ÿõòà îò âåðôè "Del Pardo." Êîðïóñ âûïîëíåí èç ñòåêëîïëàñòèêà, óäîáíûé è íàäåæíûé. Èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ ïðîãóëî÷íûõ ýêñêóðñèé. Âè ìîæåòå íàñëàæäàòüñÿ ñâîáîäîé, êîòîðóþ òîëüêî ïàðóñíàÿ ìîæåò äàòü ÿõòà, íå îòêàçûâàÿñü íè îò ìàëåíüêèõ, íè áîëüøûõ óäîáñòâ è êëàññà, êîòîðûé ïðåäëàãàåò Âàì Grand Soleil! Íà êîðìå ÿõòû íàõîäÿòñÿ äâå äâóõìåñòíûå êàþòû è âàííàÿ. Íîñîâàÿ êàþòà - äëÿ ýêèïàæà. Ïîñòîÿííàÿ ñòîÿíêà ÿõòû â áóõòå Ñàëèíà íà Ýîëèéñêèõ îñòðîâàõ. Ìû ïðåäëàãàåì òàê æå B & B íà áîðòó, à èìåííî: íî÷åâêà íà áîðòó ñ çàâòðàêîì è âîçìîæíîñòü çàêàçàòü øêèïåðà äëÿ äíåâíûõ ýêñêóðñèé ïî îñòðîâàì. Ìîæíî òàêæå àðåíäîâàòü ÿõòó ñ ïÿòíèöû ïî âîñêðåñåíüå, íå îáÿçàòåëüíî ïðèáåãàÿ ê ôîðìóëå "íåäåëÿ"


Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Ïîðòû ñòîÿíêè: Ñàëèíà, Ýîëèéñêèå îñòðîâà, Ñèöèëèÿ

Ïðîèçâîäèòåëü: Del Pardo
Ãîä ïîñòðîéêè: 2002
Äëèíà ÿõòû: 14,42 ì
Øèðèíà ÿõòû: 4,40 ì
Îñàäêà ÿõòû: 2,10 ì
Âîäîèçìåùåíèå: 11 ò.
Ìîòîð: Yanmar 56x1 
Çàïàñ âîäû: 450 ë
Çàïàñ òîïëèâà: 200 ë
Êðóèçíàÿ ñêîðîñòü: 8 óçëîâ
Ïîòðåáëåíèå òîïëèâà: 5ë./÷àñ
Ðàçìåùåíèå

Êàþò äëÿ ãîñòåé: 2
Ñïàëüíûõ ìåñò: 4
Ãàëüþíîâ: 1
Äóøåé: 2
Êàþò ýêèïàæà: 1
Ìàêñ. ÷èñëî ëþäåé íà áîðòó:  10 ÷åë.

Îñíàùåíèå íà ïàëóáå: VHF, ýõîëîò, âåòðîâàÿ ñòàíöèÿ, àâòîïèëîò, GPS, ïëîòòåð, ðàäàð, òåëåôîí, ðîçåòêà 12â, ðîçåòêà 220â, èíâåðòåð, âûïðÿìèòåëü, ñâîðà÷èâàþùèéñÿ ïàðóñ, íàãðåâàòåëü âîäû, ýëåêòðîõîëîäèëüíèê, Stereo-CD, TV, äóø íà ïàëóáå, ñòîë íà ïàëóáå, íàâåñ, êîæóõ, íàâåñ bimini, òóçèê ñ ìîòîðîì

Öåíà çà íåäåëþ 2010

01/08 - 21/084.800
04/07 - 31/07               22/08 - 04/09

4.200

23/03 - 03/07               05/09 - 09/10

3.500

01/01 - 22/03               10/10 - 31/12

3.000

Ñòîèìîñòü çà äåíü :

îò € 600 â çàâèñèìîñòè îò ìàðøðóòà

êîðîòêèå ïåðèîäû : (% îò öåíû çà íåäåëþ): 2 äíÿ: 40%;  3 äíÿ: 50%; 4 äíÿ: 65% ; 5 äíåé: 80%; 6 äíåé: 90%

 ñòîèìîñòü âêëþ÷åíî: ñòîèìîñòü ñàìîé ÿõòû, ñòðàõîâêa, ýêèïàæ

 ñòîèìîñòü íå âêëþ÷åíî:

 

Week- end: 

Ïðèáûòèå íà ÿõòó: ïÿòíèöà, 18:00
Óáûòèå ñ ÿõòû: âîñêðåñåíüå, 17:00

Aðåíäà çà íåäåëþ:

Ïðèáûòèå íà ÿõòó: ñóááîòà, 18:00

Óáûòèå ñ ÿõòû:
ñóááîòà, 09:00


×àðòåð â îäíó ñòîðîíó: ïî çàïðîñó

Ñêèäêà äëÿ ðàííåãî áðîíèðîâàíèÿ:   äî 28.02.2010 -5 %

5% -  çà 2 íåäåëè

10% - çà 3 íåäåëè

Ñïîñîáû îïëàòû

äåïîçèò:

ïðè ïîäòâåðæäåíèè áðîíèðîâàíèÿ

50%

30 äí. ïåðåä íà÷àëîì êðóèçà

50%

Ìû áóäåì ðàäû îòâåòèòü íà âàøè âîïðîñû è ïîäãîòîâèòü èíäèâèäóàëüíîå ïðåäëîæåíèå!


 

Skype us

Выбор языка

  • Italian
  • English
  • Russian
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Рейтинг@Mail.ru